Voorwaarden

Voorwaarden

Introductie

Op deze pagina kun je al onze voorwaarden vinden. We adviseren je deze zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de overeenkomst tussen jou en ons (IJsbaan Duiven, onderdeel van Stichting Winterevenementen Duiven). Jij wordt in al onze voorwaarden aangeduid als de Gebruiker en gemakshalve kiezen wij voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

Op deze pagina kun je de volgende voorwaarden vinden:

Definities

 • IJsbaan (of: Brilliant IJsbaan Duiven, of: IJsbaan Duiven, of: Duivense IJsbaan, of: IJsbaan, of: Organisatie)
 • de Stichting: hiermee bedoelende ‘Stichting Winterevenementen Duiven’, waar de IJsbaan een onderdeel van is;
 • Voorwaarden: de hiergenoemde voorwaarden van de IJsbaan, waaronder het huisreglement, algemene bezoekersvoorwaarden (ook wel: algemene voorwaarden), privacyverklaring en Cookie Statement;
 • Dienst: de dienst, service of het product dat door de IJsbaan wordt verricht, wordt aangeboden of wordt verkocht;
 • Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede daaraan verwante rechten zoals rechten ten aanzien van knowhow en domeinnamen;
 • Gebruiker: jij, de gebruiker van de IJsbaan en/of het horecapaviljoen, schaatser op de IJsbaan, website-bezoeker, de wederpartij van de IJsbaan bij de Overeenkomst;
 • Bezoeker: ook wel: ‘gebruiker’;
 • Overeenkomst: de overeenkomst van dienst tussen de IJsbaan en Gebruiker waarin de specificaties van de diensten zijn opgenomen;
 • Partij(en): IJsbaan en/of Gebruiker;
 • Abonnementhouder: Gebruiker met een geldig abonnement van de IJsbaan;
 • IJsbaanmedewerker: medewerker (ookwel: vrijwilliger) van de IJsbaan.

Huisregels

De IJsbaan is in december & januari de plek waar inwoners in regio de Liemers -van jong en oud- kunnen genieten van het schaatsen op een veilige manier. Het is van belang dat de veiligheid op het ijs en op het terrein kan worden gewaarborgd. Daarom is er een aantal huisregels opgesteld die er voor zorgen dat iedereen veilig kan schaatsen en aanwezig kan zijn op ons evenemententerrein. Tijdens de evenementenperiode, inclusief de op- en afbouw, is het terrein rondom de IJsbaan aangemerkt als evenemententerrein.

“Op de IJsbaan wordt geen enkele vorm van vandalisme of agressie getolereerd. Hier horen o.a. bij discriminatie, schelden, bedreiging of mishandeling, het gooien van sneeuw/ijs. Een ieder die met respect omgaat met bezoekers/medewerkers op en rondom de ijsbaan, én met de eigendommen van een ander is van harte welkom op de IJsbaan.”

De schaatsbaan

 • Voor de veiligheid tijdens het schaatsen wordt het ten zeerste aangeraden beschermende kledingstukken en handschoenen te dragen. Dit is echter niet verplicht. Het gebruik van zogeheten Noren is in verband met veiligheidsvoorschriften niet toegestaan;
 • Abonnementhouders hebben geen voorrang bij het verstrekken of behouden van schaatsen. IJsbaanmedewerkers mogen huurschaatsen na een schaatsuur claimen voor verhuur;
 • Het bezitten van een toegangsbewijs/abonnement geeft niet automatisch recht tot toegang. Bij drukte kan de toegang tijdelijk geweigerd worden;
 • Tijdens de dweilpauzes moeten alle schaatsers het ijs hebben verlaten en hun huurschaatsen inleveren;
 • Het is verboden om de volgende zaken mee te nemen danwel te gebruiken of nuttigen op de IJsbaan: etenswaren, (alcoholhoudende) dranken, rookwaren, glaswerk, blikjes of flessen, vuurwerk, drugs, wapens of scherpe voorwerpen.

Het horecapaviljoen

 • Bij verblijf in horecagedeelte van het paviljoen zijn consumpties verplicht;
 • Consumpties mogen alleen worden genuttigd bij de horecapunten;
 • Alcohol wordt geschonken vanaf 18 jaar. Het nuttigen van alcohol onder 18 jaar is bij wet verboden. Bij twijfel is vertoon van een geldig identiteitsbewijs verplicht;
 • Het is verboden om de volgende zaken mee te nemen naar het horecapaviljoen: etenswaren, (alcoholhoudende) dranken, rookwaren, glaswerk, blikjes of flessen, vuurwerk, drugs, wapens of scherpe voorwerpen;
 • Meegenomen drank- of etenswaren kunt u inleveren of buiten het evenemententerrein nuttigen.

Het evenemententerrein

 • Alle bezoekers dienen de aanwijzingen van de IJsbaanmedewerkers of van door de IJsbaanmedewerkers ingestelde derden, of hulpdiensten, te allen tijde op te volgen;
 • De IJsbaan behoudt zich te allen tijde het recht voor om iedereen die zich niet volgens de geldende regels gedraagt, de toegang te weigeren c.q. van het terrein te verwijderen;
 • Op verzoek van de organisatie dient men (>14 jaar) een geldig identiteitsbewijs te kunnen tonen. Indien men géén geldig identiteitsbewijs kan tonen, kan men van het terrein worden verwijderd;
 • Schade aan eigendommen van Stichting Winterevenementen Duiven, zoals boarding, schaatsen, tent, decoratie etc. zullen te allen tijde worden verhaald op de veroorzaker;
 • Bij diefstal of moedwillige beschadiging van eigendommen wordt aangifte gedaan bij de politie;
 • Voor jouw en onze veiligheid maken wij gebruik van een camera (video)registratiesysteem op het volledige evenemententerrein;
 • Op het evenemententerrein wordt gefilmd en worden foto’s gemaakt die voor publicatiedoeleinden kunnen worden gebruikt. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en bij het bezoeken van het evenemententerrein wordt hier door de bezoeker automatisch mee ingestemd;
 • Buiten de openingstijden is de toegang tot de schaatstent en het paviljoen verboden;
 • Bij overtreding van onze huisregels of ander ongeoorloofd gedrag kunnen de IJsbaanmedewerkers je melden dat je direct het terrein van de IJsbaan, het evenemententerrein, dient te verlaten. Dit kan leiden tot ontzegging van de toegang, uitsluiting van deelname aan activiteiten of inname van de verstrekte toegangspas, abonnement voor bepaalde of onbepaalde tijd, zonder dat IJsbaan gehouden is tot restitutie van entree-/abonnements- of andere gelden ofwel anderszins schadeplichtig wordt jegens de bezoeker conform artikel 138 Wetboek van Strafrecht. De overtreder kan een uitgeschreven lokaalverbod worden overhandigd.
 • Overtreding van een lokaalverbod kan strafrechtelijke gevolgen hebben;

De IJsbaan behoudt zich het recht om, indien de situatie erom vraagt, anders te besluiten dan in dit reglement is weergegeven.

Veiligheid

Veiligheid heeft voor de IJsbaan de allerhoogste prioriteit. We voelen ons verantwoordelijk voor onze vrijwilligers, bezoekers en omwonenden. De bedrijfsvoering is hierop ingericht. De IJsbaan voldoet aan alle door de wet gestelde eisen.

IJsbaanmedewerkers

De IJsbaanmedewerkers hebben de taak om toe te zien op de veiligheid van alle bezoekers. Zij zien toe dat de bovenstaande huisregels worden nageleefd.

Eerste Hulp bij Ongevallen (EHBO)

De IJsbaan beschikt uit een volledig uitgeruste EHBO-ruimte. Deze ruimte is te herkennen aan de bebording met een rood kruis. De ruimte is niet vrij toegankelijk en mag alleen betreden worden onder begeleiding van een aangewezen IJsbaanmedewerker met EHBO-certificering. Voor de eerste hulp kun je terecht bij één van de IJsbaanmedewerkers die je verder helpen. Dagelijks zijn diverse EHBO’ers aanwezig om je te helpen bij (kleine) ongelukken. 

Beveiliging

De IJsbaan maakt gebruik van een beveiligingsbedrijf om toezicht te houden en de veiligheid op het terrein en in de gebouwen te bewerkstelligen.

Aansprakelijkheid

Het betreden van het terrein en het gebruik van de faciliteiten is voor eigen risico. De IJsbaan kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of verlies of schade aan eigendommen.

Algemene Bezoekersvoorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Zie hierboven, aangevuld met;
 2. Incidentele Gebruiker: de Bezoeker die eenmalig zaken of diensten van de IJsbaan afneemt;
 3. Permanente Gebruiker: de Bezoeker die meer dan één keer dan wel die op, al dan niet regelmatig, terugkerende momenten zaken of diensten van de IJsbaan afneemt, waaronder een Abonnementhouder;
 4. Gebruik: het feitelijk gebruiken dan wel het op enigerlei wijze het gebruiksgenot hebben van zaken of diensten, afkomstig van de IJsbaan;
 5. Werkbare omstandigheden: de omstandigheden – weersomstandigheden daaronder mede begrepen – waarbij de IJsbaan in staat is om de met Gebruiker overeengekomen prestaties te verrichten dan wel tot (af) levering of terbeschikkingstelling te kunnen overgaan;
 6. Schriftelijk: met “schriftelijk” wordt eveneens bedoeld langs elektronische weg (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: e-mail, sms, WhatsApp, Social Media, Website) of enig ander communicatiemiddel;
 7. Materialen: de materialen die gebruikt worden op de IJsbaan en beschikbaar gesteld worden door de IJsbaan (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: (huur)schaatsen, schaatsrekjes etc.).

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of overige diensten van – of met de IJsbaan in relatie tot Gebruiker;
 2. De IJsbaan verwerpt de toepasselijkheid van eventuele of enige door Gebruiker gehanteerde algemene voorwaarden. De IJsbaan wijst dergelijke algemene voorwaarden van Gebruiker uitdrukkelijk van de hand dan wel zal zij die uitdrukkelijk van de hand wijzen. Daarvan is in ieder geval (tevens) sprake, zodra de IJsbaan op enigerlei wijze (al dan niet impliciet) te kennen geeft uitsluitend overeenkomsten te willen sluiten onder toepasselijkheid van haar eigen Algemene Voorwaarden.
 3. De (ver) nietig (baar) heid of ongeldigheid van één of meerdere bepalingen in de tot stand gekomen overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden, tast de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan. Ten aanzien van de eerstgenoemde bepalingen vindt wettelijke conversie plaats als bedoeld in artikel 3:42 Burgerlijk Wetboek;
 4. Indien van één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing en van kracht. Afwijkingen van deze voorwaarden of van tot stand gekomen overeenkomsten zijn alleen geldig en bindend voor de IJsbaan indien deze schriftelijk met Gebruiker zijn overeengekomen.

Artikel 3. Aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst en naleven van de Privacywetgeving

 1. Alle aanbiedingen van – of namens de IJsbaan zijn vrijblijvend, ook wanneer de IJsbaan een termijn heeft opgegeven voor aanvaarding;
 2. Alle opgegeven prijzen, welke overduidelijk richting consument worden gecommuniceerd, zijn onder voorbehoud en zijn inclusief b.t.w;
 3. Alle overige opgegeven prijzen zijn onder voorbehoud en zijn exclusief b.t.w., andere belastingen, heffingen, kosten en dergelijke;
 4. De IJsbaan heeft het recht om eventuele verhogingen van de in 3.2 en 3.3. genoemde componenten, ontstaan na uitbrenging van een aanbieding, aan Gebruiker door te belasten voor zaken of diensten die op het moment van ingaan van die verhogingen nog ten behoeve van Gebruiker moeten worden uitgevoerd;
 5. De overeenkomst tussen de IJsbaan en Gebruiker komt pas tot stand nadat: 1) de IJsbaan een schriftelijke opdrachtbevestiging aan Gebruiker heeft verzonden dan wel zodra zij een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier van de Gebruiker retour heeft ontvangen, 2) een schriftelijke overeenkomst door zowel de IJsbaan als Gebruiker is ondertekend en geparafeerd, dan wel 3) zodra de IJsbaan een ticket, e-ticket, kaartje, abonnement of enige daarmee gelijk te stellen toegangsbewijs aan Gebruiker heeft verstrekt. Zolang de overeenkomst op één van deze wijzen nog niet tot stand is gekomen, kan de IJsbaan haar aanbieding herroepen of wijzigen;
 6. Indien de Gebruiker bestaat uit een groep personen in een al dan niet georganiseerde vorm, dienen de namen van de voor de groep verantwoordelijke personen en/of andere leidinggevenden bij de IJsbaan schriftelijk te worden bekendgemaakt;
 7. Onder de (sport) accommodaties wordt in deze bepalingen en voorwaarden verstaan: de door of namens de IJsbaan geëxploiteerde of ter beschikking gestelde accommodatie of ruimte(s), alsmede alle ruimtes die daartoe behoren, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend): 1) het evenemententerrein, 2) de (overdekte) tent, 3) de schaatsbaan, 4) het horecapaviljoen, inclusief alle ruimtes, 5) het terras met uitzicht op de schaatsbaan, 6) overige ruimten die overduidelijk tot de IJsbaan toebehoren;
 8. Gebruiker staat er bij de uitvoering van de tot stand gekomen overeenkomst tegenover de IJsbaan voor in, dat zij daarbij handelt conform de AVG en alle daarop gebaseerde wet – en regelgeving en voorschriften en richtlijnen van de AP (zoals dat de betrokkenen de vereiste toestemming aan Gebruiker hebben verleend om hun persoonsgegevens te mogen verwerken dan wel Gebruiker die verwerking kan baseren op een andere AVG grondslag en dergelijke). Gebruiker vrijwaart de IJsbaan voor aanspraken (waaronder begrepen claims, sancties, boetes en dergelijke) van betrokkenen, de AP of derden uit dien hoofde.

Artikel 4. Gebruik materialen

 1. Gebruiker is alleen gerechtigd om die materialen of zaken te gebruiken zoals beschikbaar gesteld door de IJsbaan, of vooraf overeengekomen met de IJsbaan. Andere materialen mogen niet dan na toestemming van de IJsbaan worden meegevoerd noch gebruikt worden, met uitzondering van meegebrachte schaatsen, mits voldaan wordt aan het derde lid;
 2. Het gebruik van materiaal buiten de accommodatie waar het behoort is alleen toegestaan als hiervoor schriftelijk toestemming door de IJsbaan is verleend. De Gebruiker en/of ouders/verzorgers van Gebruiker, zorgen ervoor dat de materialen overeenkomstig de bestemming worden gebruikt. Verder moeten zij ervoor zorgen dat de materialen en accommodatie zo nodig worden gereinigd van gebruikte hulpmiddelen;
 3. Het gebruiken van eigen materialen in de vorm van eigen schaatsen, uitsluitend ‘ijshockeyschaatsen’, en zeker geen ‘Noren’ op de schaatsbaan is toegestaan;
 4. De Gebruiker is verplicht te zorgen dat de accommodatie en de materialen ordelijk, hygiënisch en deugdelijk worden gebruikt. Bij onordelijk en niet- hygiënisch en ondeugdelijk Gebruik is de IJsbaan bevoegd om tot onmiddellijke verwijdering over te gaan, zonder restitutie of enige andere vorm van compensatie, alsook de reinigingskosten bij Afnemer in rekening te brengen;
 5. De Gebruiker is verplicht de accommodatie met alle toebehoren en dergelijke ordelijk en schoon achter te laten. De Gebruiker moet ervoor zorgen dat na afloop van het schaatsen en/of andere activiteiten, de accommodatie van papier en afval gezuiverd is;
 6. Degene, die naar het oordeel van de IJsbaanmedewerkers, wanorde veroorzaakt, zich aan aanstootgevend of anderszins hinderlijk gedrag schuldig maakt, aanwijzingen van de IJsbaanmedewerkers niet opvolgt, schade toebrengt aan de accommodatie of anderszins bepalingen van de gebruiksovereenkomst en/of algemene voorwaarden en/of huisregels overtreedt, kan door de dienstdoende IJsbaanmedewerkers onmiddellijk uit de accommodatie worden verwijderd en medegedeeld krijgen, niet meer toegelaten te worden gedurende een door de IJsbaanmedewerkers te bepalen termijn. Gebruiker heeft geen recht op enige restitutie van de gebruiksvergoeding of op enige andere vorm van compensatie;
 7. Het is Gebruiker of bezoekers niet toegestaan in de ruimten van de accommodatie(s) van de IJsbaan voorwerpen met zich te voeren waarvan de mogelijkheid bestaat dat daarmee letsel aan personen en/of schade aan voorwerpen kan worden toegebracht;
 8. Kleding mag niet achtergelaten worden in de accommodatie. Men kan tijdens een bezoek aan de IJsbaan, tijdelijk gebruik maken van de daartoe bestemde bankjes en opbergkisten. De IJsbaan kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van persoonlijke goederen;
 9. De IJsbaan behoud zich het recht voor om dagelijks, na sluitingstijd, de achtergebleven goederen weg te gooien. De IJsbaan biedt de mogelijkheid om de achtergebleven goederen op te halen door Gebruiker en stelt een zogeheten kist met ‘gevonden voorwerpen’ ter beschikking. Hier kunnen echter nimmer enige rechten aan worden ontleend;
 10. Voor het verstrijken van de overeengekomen tijdsduur moeten alle Gebruikers van de accommodatie de ijsbaan, het horecapaviljoen of overige ruimten verlaten hebben;
 11. Het is in – en rondom alle accommodaties verboden te roken (inclusief e-smoker) waarvoor de IJsbaan een zero tolerance beleid (uit) voert, breekbare voorwerpen (zoals glas) mee te brengen, spijzen en/of dranken te gebruiken, behalve in het daarvoor bestemde gedeelte van het horecapaviljoen, wanneer daarvoor door de IJsbaan schriftelijk toestemming is verleend;
 12. Het is tevens verboden collecten te (doen) houden en gebruik te maken van geluid producerende apparaten, tenzij schriftelijk anderszins is overeengekomen;
 13. Het is Gebruikers verboden andere ruimten dan het publiekelijk toegankelijke gedeelte van het horecapaviljoen te betreden, alsmede onbevoegd de apparatuur aan te raken dan wel te gebruiken. Dit geldt eveneens voor de ijsbaan, waar Bezoeker daarnaast een geldig toegangsbewijs dient te hebben;
 14. Bij het gebruik van accommodaties, faciliteiten en alle overige diensten die door de IJsbaan krachtens de tot stand gekomen overeenkomst aan Gebruiker ter beschikking stelt of verleent, geldt als uitgangspunt de eigen verantwoordelijkheid. Dit, zowel qua (eigen) gedrag alsook voor alle personen die onder (bege)leiding of toezicht van Gebruiker gebruik maken van de voornoemde dienstverlening van de IJsbaan. Het houden van toezicht door of namens de IJsbaan impliceert niet of nimmer dat de IJsbaan daarmee de eigen verantwoordelijkheid van Gebruiker of het genoemde toezicht overneemt of over wil nemen dan wel enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid daarvoor wenst te aanvaarden. De Gebruiker vrijwaart de IJsbaan voor aanspraken van derden (waaronder uitdrukkelijk mede, maar niet uitsluitend begrepen medebezoekers en dergelijke) uit dien hoofde.

Artikel 5. Veiligheid en huisregels

 1. Gebruiker is er zich van bewust dat aan een sportbeoefening risico’s verbonden (kunnen) zijn. Gelet hierop, moet Gebruiker zich houden aan de huisregels van de IJsbaan. Deze huisregels zijn, al dan niet samengevat of verkort, gepubliceerd met tekstborden en/of afgebeeld in de vorm van pictogrammen bij de ingang van de accommodaties en zijn in volledige vorm) te vinden op de website van de IJsbaan;
 2. Indien en voor zover dienstdoend personeel van de IJsbaan het vermoeden heeft, dat de Gebruiker of derden waarvoor de Gebruiker verantwoordelijk is of kan worden gehouden zich schuldig kunnen hebben gemaakt aan diefstal of enig ander strafbaar of onoorbaar feit, heeft dit personeel het recht kleding en door de Gebruiker met zich gevoerde bagage daartoe te onderzoeken en daartoe in aanmerking komende goederen onder zich te nemen;
 3. Ingeval van een vermoeden als bedoeld in het tweede lid wordt de politie altijd ingeschakeld;
 4. Indien en voor zover namens de IJsbaan tijdens – of als gevolg van visitatie persoonsgegevens worden verwerkt (zoals inzage en dergelijke), dan is die verwerking gebaseerd op verleende toestemming / medewerking tot visitatie dan wel vanwege het gerechtvaardigd belang van de IJsbaan. Dit, onder meer bestaande uit het beschermen van eigendommen / belangen van bezoekers, personeel en derden, het handhaven van orde binnen de accommodaties en dergelijke;
 5. Indien de Gebruiker schade heeft veroorzaakt aan de accommodatie, heeft de IJsbaan het recht om de door of namens Gebruiker in bewaring gegeven goederen onder zich te houden totdat de schade naar het oordeel van de IJsbaan in afdoende en redelijke mate is vergoed;
 6. Zo nodig wordt ingeval als bedoeld in het vijfde lid de politie ingeschakeld;

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. De Gebruiker is aansprakelijk voor schade, ontstaan ten gevolge van of verband houdende met het Gebruik, verplaatsing en/of zoekraken van zaken, al dan niet met toestemming vanwege de bedrijfsleiding van de IJsbaan. Gebruiker is verplicht ten opzichte van de accommodatie en zaken zich te gedragen zoals een goed huisvader betaamt en dient derhalve eventueel ontstane schade zoveel mogelijk te beperken en te vergoeden;
 2. De Gebruiker verplicht zich eventuele schade zo snel mogelijk te melden bij de bedrijfsleiding van de IJsbaan. De aangerichte schade wordt uitsluitend via de IJsbaan hersteld. In geen geval is Gebruiker gerechtigd om zelf herstel uit te (laten) voeren;
 3. In geval van schade onderwerpt de Gebruiker zich aan de vaststelling van het schadebedrag, door of namens de IJsbaan vastgesteld, welk bedrag op eerste aanvraag dient te worden voldaan. Hetzelfde geldt voor schade, ontstaan tijdens gebruiksduur waarop de Permanente Gebruiker de accommodatie tot zijn beschikking had;
 4. Het gebruik van alle accommodaties en bijbehorende faciliteiten is voor eigen rekening en risico van de Gebruiker;
 5. Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade, die tijdens of in verband met het verblijf in- of het gebruik van de accommodaties en/of bijbehorende faciliteiten en/of beschikbaar gestelde materialen wordt toegebracht aan de IJsbaan, IJsbaanmedewerkers, bezoekers en derden, tenzij sprake is van normaal gebruik of normale slijtage;
 6. Organisatoren van activiteiten, waarbij toeschouwers worden toegelaten, dienen te zorgen voor een herkenbare ordedienst en voor een deugdelijke evenementen – of aansprakelijkheidsverzekering;
 7. de IJsbaan is alleen aansprakelijk voor schade, geleden door Gebruiker(s) of derden, indien die schade rechtstreeks en uitsluitend is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de IJsbaan dan wel door opzet of bewuste roekeloosheid van, tot de bedrijfsleiding van de IJsbaan behorende, leidinggevende medewerkers. Ingeval de IJsbaan buiten opzet of bewuste roekeloosheid dan wel uit enige andere hoofde tegenover Gebruiker(s) of derden aansprakelijk is of kan worden gehouden voor enige schade, dan is het bepaalde in lid 7 en lid 8 eveneens van toepassing. Dit, ongeacht de juridische grondslag van die aansprakelijkheid (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, ingeval van onrechtmatige daad / kwalitatieve aansprakelijkheid, ongerechtvaardigde verrijking, onverschuldigde betaling, in verband met AVG verplichtingen of schendingen en dergelijke);
 8. De aansprakelijkheid van de IJsbaan is beperkt tot het bedrag dat haar verzekeringsmaatschappij voor de betreffende schadeveroorzakende gebeurtenis (sen) feitelijk uitkeert. Ingeval de verzekeringsmaatschappij van de IJsbaan niet tot uitkering van enige schadepenningen overgaat, ongeacht de reden daarvan, dan is de aansprakelijkheid van de IJsbaan altijd beperkt als volgt: 1) alleen zogenoemde directe schade komt voor vergoeding in aanmerking. Uitgesloten van vergoeding zijn de zogenoemde gevolgschades, indirecte schades en dergelijke, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) schade als gevolg van dan wel verband houdende met: a) Geleden verlies, gederfde winst, derving van inkomsten, b) Imago (schade), c) Bedrijfsstoring, d) Stagnatie, e) Goodwill, f) Vermogensschade of ander nadeel, toegebracht aan andere zaken of personen,  veroorzaakt door de door of namens de IJsbaan afgeleverde of ter beschikking gestelde zaken of diensten, g) Aanspraken van derden, h) Aansprakelijkheid verhogende bedingen, i) Boetes, sancties, heffingen, belastingen en dergelijke, j) Informatiedragers (al dan digitaal) en de daarop aanwezige software, en/of de daarop aanwezige informatie (al dan niet opgeslagen in het geheugen), k) Zaken die de IJsbaan onder opzicht heeft, l) Milieuaantasting, m) Seksuele of seksueel getinte gedragingen, waaronder begrepen aantijgingen of beschuldigingen daartoe, tenzij die rechtstreeks en uitsluitend afkomstig zijn van een niet – leidinggevende medewerker, n) Gedragingen, overlast dan wel ongepast gedrag veroorzaakt door (mede) bezoekers of derden, o) Legionella, p) Attractie – en speeltoestellen, q) Diefstal, in ieder geval (maar niet uitsluitend) ingeval de (beweerdelijk) gestolen zaken of eigendommen niet in de daarvoor bestemde kisten of andere (opberg)ruimtes zijn opgeborgen dan wel niet in bewaring zijn gegeven binnen de accommodatie en/of die bewaring niet kan worden aangetoond met een reçu / bewijs van afgifte;
 9. De aansprakelijkheid voor directe schade is altijd beperkt tot: 1) Het factuurbedrag voor de zaken of diensten waardoor de betreffende schadeveroorzakende gebeurtenis is veroorzaakt, dit tot een maximumbedrag van € 500,- per schadeveroorzakende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende of elkaar opvolgende gebeurtenissen als één schadeveroorzakende gebeurtenis moet worden beschouwd, alsmede tot; – een maximumbedrag van € 1.500,- per jaar voor alle schadeveroorzakende gebeurtenissen tezamen;
 10. De IJsbaan kan bij niet, niet tijdige of ondeugdelijke nakoming van één of meerdere verplichtingen, voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden of uit de tot stand gekomen overeenkomst de met Gebruiker tot stand gekomen overeenkomst onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk, beëindigen (opzeggen) en/of ontbinden met een schriftelijke verklaring. Dit, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst en onverminderd de verplichting van Afnemer tot voldoening van eventuele nog te betalen vergoedingen en tot vergoeding van schade, kosten en interesses.

Artikel 7. Overige bepalingen

 1. Tijdens schoolvakanties en op nationale feestdagen gelden afwijkende openingstijden en tarieven, zonder dat dit leidt tot restitutie of enige andere vorm van compensatie. De actuele openingstijden worden schriftelijk gecommuniceerd;
 2. De exacte openingstijden en tarieven zijn te vinden op de website van de IJsbaan. Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan informatie op de website;
 3. De IJsbaan behoudt zich te allen tijde de bevoegdheid voor om de openingstijden en/of tarieven aan te passen, zonder dat dit leidt tot restitutie of enige andere vorm van compensatie;
 4. De gebruiksovereenkomst met de daarbij behorende algemene voorwaarden heeft betrekking op alle ruimten, behorende tot de (overdekte) (sport)accommodaties van de IJsbaan;
 5. Iedere gebruiker van de accommodatie wordt geacht bekend te zijn met de in lid 1 gestelde bepalingen en voorwaarden. Op onbekendheid met deze voorwaarden kan geen beroep gedaan worden;
 6. In gevallen waarin de bepalingen en voorwaarden voor het gebruik van de (overdekte) (sport)accommodaties niet voorzien, wordt door of namens de IJsbaan beslist;
 7. De nooduitgangen dienen te allen tijde obstakelvrij bereikbaar te zijn voor gebruik. Gebruiker is verantwoordelijk ervoor zorg te dragen dat dit daadwerkelijk het geval is. Mocht dit niet het geval zijn, dan is Gebruiker verplicht eventuele obstakels onmiddellijk te verwijderen. Indien dit redelijkerwijs niet uitvoerbaar is dient Gebruiker hiervan onmiddellijk melding te maken bij een IJsbaanmedewerker;
 8. De met het toezicht en de uitvoering belaste IJsbaanmedewerkers, alsmede degenen die in opdracht van de IJsbaan handelen, hebben te allen tijde vrije en onbelemmerde toegang tot de accommodatie;
 9. Tijdens de openingstijden kan Gebruiker beschikken over de kunstijsbaan en/of de curlingbaan;
 10. De Gebruiker kan geen aanspraak maken op enige vergoeding, nog (gedeeltelijke) restitutie, zodra om welke reden dan ook, de ijsbaan ingekort dient te worden, de curlingbanen niet gebruikt kunnen worden of de tijdsduur waarop geschaats kan worden, ingekort dient te worden;
 11. Geen restitutie van het betaalde/te betalen bedrag of een deel daarvan zal plaatsvinden indien door weersomstandigheden of enige andere onvoorziene omstandigheden het schaatsen geen doorgang kan vinden. 

Privacyverklaring

Introductie

De IJsbaan neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen we je uit welke gegevens we verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met ons.

Wie is ‘de IJsbaan’?

De IJsbaan is onderdeel van Stichting Winterevenementen Duiven. De IJsbaan is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door de IJsbaan, de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt de IJsbaan jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor de IJsbaan persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens de IJsbaan voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door de IJsbaan worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.
 • Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
 • Doeleinde: Financiële administratie
 • Gegevens: (Bedrijfs)naam, (Factuur)adres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Saldo’s, E-mailadres en Telefoonnummer
 • Grondslag: Wettelijke verplichting
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 • Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
 • Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 • Doeleinde: Afhandelen klachten
 • Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 • Doeleinde: Facturatie
 • Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 • Doeleinde: CRM
 • Gegevens: Naam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Telefoonnummer
 • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
 • Betrokken belang: Commercieel belang
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 • Marketing
 • Doeleinde: Direct marketing
 • Gegevens: Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, Bestelgeschiedenis
 • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
 • Betrokken belang: Commercieel belang
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 • Doeleinde: Social media marketing
 • Gegevens: Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, Bestelgeschiedenis
 • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
 • Betrokken belang: Commercieel belang
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 • Doeleinde: Behavioural targeting
 • Gegevens: Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, Bestelgeschiedenis
 • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
 • Betrokken belang: Commercieel belang
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 • Website
 • Doeleinde: Website analytics
 • Gegevens: Surfgedrag, Locatie
 • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
 • Betrokken belang: Commercieel belang
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 

Hoe verkrijgen we jouw persoonsgegevens?

De IJsbaan heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.
Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:
 • Inzage
 • Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij de IJsbaan over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

 • Wijzigen
 • Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij de IJsbaan. Je kunt verzoeken dat de IJsbaan je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

 • Beperken van de verwerking
 • Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om de IJsbaan te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

 • Recht van bezwaar
 • Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van de IJsbaan of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

 • Gegevensoverdracht
 • Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van de IJsbaan te verkrijgen. de IJsbaan zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

 • Toestemming intrekken
 • In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat we die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat de IJsbaan je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

 • Reactie door de IJsbaan
 • Een verzoek kan verstuurd worden naar communicatie@ijsbaanduiven.nl en de IJsbaan zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat de IJsbaan een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien de Ijsbaan je verzoek afwijst zullen we in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan Verwerkers. Het kan zijn dat de IJsbaan verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt de IJsbaan ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van de IJsbaan worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van de IJsbaan worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. We adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop de IJsbaan je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar communicatie@ijsbaanduiven.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop de IJsbaan jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar ons. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Brilliant IJsbaan Duiven is hét goede doelen winterevenement van Duiven en van vrijdag 8 december 2023 t/m zondag 7 januari 2024 kan er geschaatst worden.

Lees hier al onze Voorwaarden.

Volg de IJsbaan op Social Media

Webdesign met ♥ gesponsord door